Høsten 2017: Oppstart av utprøvingen

I august 2017 startet vi arbeidet med å teste ut det nye barnevernstiltaket Skolelos. Vi skal både samle kunnskap om hvordan tiltaket best kan implementeres, og hvordan ungdom og ansatte i barnevernstjenestene opplever Skolelosmodellen.  Målet for høsten var å inngå avtaler med tre kommuner, og ha tre Skoleloser klare i januar 2018.

Innledningsvis hentet vi erfaringer med andre utprøvinger av barnevernstiltak både fra forskere og fra ansatte i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). De var svært spente på hvordan vi skulle rekruttere kommuner til prosjektet, og om det i det hele tatt ville la seg gjøre. Fra start var vi bestemte på at deltakerkommunene ikke skulle kompenseres økonomisk for å delta. Vi mente en betalt utprøving ikke ville gi oss et reelt bilde av hvordan Skolelos ville fungere. Derimot skulle deltakerkommunene få verdi på særlig tre andre måter:

1.  Kompetanse gjennom opplæring og oppfølging i Skolelosmodellen og Supported Employment (SE).

2.  Samarbeid og dialog med de andre deltakerkommunene som vil bidra til faglig utvikling både for de enkelte Skolelosene og for barnevernstjenesten som helhet. Slik kunnskapsdeling skal også være en del av det endelige tiltaket.

3.  Muligheten til å prøve en ny samarbeidsmåte med ungdommer som allerede utfordrer kommunens tjenestetilbud.

Inngåelse av samarbeidsavtale

Vi innledet kontakt med 15 interesserte barnevernstjenester. Etter samtaler og møter på administrativt nivå i kommunene og bydelene ønsket fire av disse å formalisere samarbeidet. Vi utarbeidet en avtale for å konkretisere og formalisere tanken om samarbeid. Avtalen omtalte tiltaket, intensjonen med samarbeidet, hva vi forventet av deltakerkommunene – og hva de kan forvente av oss.

Målet vårt var å ha tre Skoleloser i tre ulike barneverntjenester. Ved utgangen av 2017 var til sammen fire barneverntjenester og totalt åtte Skoleloser klare for oppstart og opplæring!

Oppstartsworksop med hver deltakerkommune

Sentrale aktører i hver deltakerkommune ble invitert til å delta i en oppstartsworkshop. Deltakerne var typisk ledere i kommunens ulike tjenester rettet mot barn og unge, ungdomssatsinger hos NAV, ledere for tiltak som Gateteam og Utekontakt, rektorer og sosiallærere – i tillegg til de som selv skulle være Skolelos. Vi presenterte først Skolelos og SE, før vi med verktøy fra tjenestedesign inviterte gruppa med i diskusjonen: Hva fungerer bra med oppfølgingen av målgruppen i dag? Hva er utfordrende? Hvem blir Skolelosens viktigste samarbeidspartnere? Hva tror vi er de viktigste suksessfaktorene?

Oppsummeringene av workshopene er et godt grunnlag for videre samarbeid med kommunene og bydelene. Det er også et godt refleksjonsgrunnlag når prosjektet skal evalueres mot slutten av 2018.

Hva har vi lært?

1.  Barneverntjenester og kommuner har et stort fokus på målgruppen for Skolelos og ser gode muligheter for å følge opp gruppen på en ny måte.

2.  Supported Employment, som Skolelos er basert på, har vist god effekt i oppfølging av eldre målgrupper. Vi har sett stor interesse for å forsøke prinsippene fra SE også med yngre målgrupper.

3.  Tett, individuell oppfølging koster. Vi tror én Skolelos på sikt kan følge opp flere enn 10 ungdommer, men at det i oppstartsfasen bør begrenses til fem. Spørsmålet er om effekten av arbeidsmåten blir god nok til at slik oppfølging vil prioriteres av kommunene. Vi håper dette prosjektet vil være med å gi en pekepinn på det.

Vil du lese mer?

EUs verktøykasse for Supported Employment (PDF, norsk).

Bufdirs Skolerapport fra 2014 (PDF, norsk). Denne omtaler bakgrunnen for Bufdirs Skolesatsing som Skolelos er en del av.

Comte Bureaus nettsider  – vi som gjennomfører utprøvingen.

Vil du følge prosjektet?

Registrer din e-postadresse for å motta noen få oppdateringer i løpet av prosjektperioden.

E-postadressene vil behandles konfidensielt og utelukkende bli brukt til å dele kunnskap fra prosjektet. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *