Skolelos

1. Adopsjonsfasen

  • Motivere organisasjonen for å implementere tiltaket.
  • Gjøre de nødvendige beslutnignene for å implementere tiltaket.
  • Informere alle berørte parter.

Skolelos bør være i drift i minst ett år og utføres av én person i 100 % stilling eller to personer i 50 % stilling. Skolelosen skal være ansatt i barneverntjenesten. Skolelos bør arbeide i team på minst to personer, men teamet kan være interkommunalt. Gå til materiell.

Representanter fra barnevernet, oppvekstsektoren og skole bør være representert. Ildsjeler eller “intraprenører” som brenner for tiltaket kan være svært positivt. Dette kan være en leder eller mellomleder i barnevernet eller oppvekstsektoren som ønsker endringen og har tro på denne arbeidsmåten. Se viktige oppgaver for prosjektgruppen. Se viktige oppagver for prosjektgruppen.

Skolelos er et verktøy for å nå en av de mest utfordrende ungdomsgruppene i kommunen. Ved implementering bør man kartlegge utfordringsbildet i kommunen. Bruk målgruppeanalysen.

En vellykket implementering avhenger av godt informasjonsarbeid. Med tiltaket følger en informasjonspakke med anbefalte målgrupper. Denne kan enkelt tilpasses din kommune. Utprøvingen har vist at barnevernet behøver kort og gjentatt informasjon om det nye tiltaket, f.eks. gjennom oppslag, flyer eller nyhetsbrev. Last ned informasjonspakken.

Det er disse som skal gjøre jobben. Se eksempel på stillingsutlysning med relevante kompetansekrav.