Skolelos

3. Vedlikeholdsfasen

  • Sørge for at tiltaket brukes, videreføres, har legitimitet og gir effekt.
  • Vedvarende politisk og administrativ støtte for tiltaket.
  • Kontinuerlig utvikling og forbedring av tiltaket.

Vi anbefaler at de som jobber som Skolelos har god kunnskap om Supported Employment. Utdanning i SE tilbys som et 10 poengs deltidsstudie ved OsloMet. Vi er kjent med at også andre utdanningsinstitusjoner er i gang med å utvikle studier i SE. Kunnskap om motiverende intervju (MI) vil også være et nyttig redskap for en Skolelos. Kurs i MI er tilgjengelig i hele Norge.

Selv om et tiltak som Skolelos fungerer godt kan en likevel oppleve at vedtak glemmes og legitimiteten til tiltaket smuldrer bort. Dette kan skyldes skifte i personalgruppen, skifte i politisk ledelse etter valg, eller at ledere får nye ideer om hvilke tiltak barnevernet skal benytte. Å sikre robust forankring i organisasjonen er således et kontinuerlig arbeid.

Målet med tiltaket er å forbedre skolesituasjonen til unge med barnevernstiltak. For å evaluere effekt og nytte av tiltaket bør derfor barnevernet ha oversikt over skolesituasjonen til barn og unge. Dette er også i tråd med tiltak nr. 7 i Bufdirs skolerapport fra 2014 som anbefaler at barnevernet alltid kartlegger barnets skolesituasjon.

Kommunen må lokalt avgjøre hvilke deler av Skolelosprosessen som må dokumenteres og hvordan. Tiltaket bør like fullt journalføres i henhold til barnevernets krav til journalføring. Det er viktig at journalføring skjer i tråd med lovverket og det kommunale barnevernets rutiner. Skolelos er å regne som et hjelpetiltak i Barnevernloven og journalfører jmf § 4-5. “Oppfølging av hjelpetiltak”:

I samarbeidet mellom los og ungdom er det lagt opp til en grundig evalueringssamtale hver tredje måned. Denne samtalen kan blant annet avdekke hvilken videre støtte ungdommen ønsker av andre. Forutsatt ungdommens godkjenning kan denne informasjonen tas videre til kontaktpersonen i barnevernet, med mål om at ungdommen og familien kan få mer tilpasset hjelp av den øvrige barneverntjenesten.