Våren 2018: Opplæring og drift

Ved utgangen av juni 2018 var seks Skoleloser fra fire deltakende kommunene og bydelene (Arendal, Grorud, Grürnerløkka, Lister-regionen) halvveis i opplæringen, og nesten 30 ungdommer fikk oppfølging av en Skolelos.  Du kan lese om prosjektets vei fra januar til juni i dette innlegget.

For å gi de nye Skolelosene opplæring har vi utviklet et opplæringsprogram bestående av fem elementer. Opplæringen startet i januar, og programmet skal følge Skolelosene gjennom hele det første utprøvingsåret.

De fem elementene er i opplæringsprogrammet består av:

1.  Seks fagsamlinger à to dager med både praktisk og teoretisk opplæring.

2.  En litteraturliste med relevant forskning på inkludering av utsatt ungdom, “Supported Employment” og annen generell inkluderingskompetanse.

3.  Arbeidsverktøy på papir i form av diverse “Skoleloskort” til bruk i samarbeid med den enkelte ungdom, samt en håndbok og en oversiktlig tjenestereise til bruk i Skolelosens daglige arbeid.

4.  En plan og rutine for tett, individuell veiledning av den enkelte Skolelos.

5.  En digital plattform med fagstoff, filmsnutter, rapporteringsverktøy og et forum for faglige diskusjoner.

Skolelosmodellen
Skolelosmodellen er i hovedsak basert på erfaringer med Bufdir sin støtteordning “Ungdomslos”, samt erfaringer fra inkluderingsverktøyet Supported Employment. Den egenutviklede Skolelosmodellen består av totalt fem steg:

1.  Oppdage

2.  Oppstart

3.  Tiltaksfase – kalt “LosLoop”, fordi den går i sirkler, med prøving, feiling og læring.

4.  Evaluering

5.  Avslutning

Ungdommene i målgruppen skal oppnå større skolesuksess, gjennom tett, individuell oppfølging og opplevelse av mestring ved å nå egne mål.

Litteratur vi har brukt i opplæringen
Opplæringen Skolelosene har gått gjennom er gjennomført av fagansvarlig Daniel Collett og inkluderingsspesialist Annlaug Bragdø. Opplæringen er i hovedsak basert på en verktøykasse fra European Union of Supported Employement og boken “Inkluderingskompetanse” skrevet av AFI-forskerne Kjetil Frøyland og Øystein Spjelkavik. I tillegg har vi brukt boken “The way to work” av amerikaneren Richard G. Luecking. Sammen med andre rapporter og veiledningshefter har faglitteraturen gitt et godt utgangspunkt for å forstå og anvende Skolelosmodellen.

Fagsamlinger
Den felles opplæringen har vi gjennomført på todagers fagsamlinger hos de ulike deltakerkommunene/-bydelene. I januar møttes vi i Arendal og gikk gjennom hele Skolelosmodellen, med spesiell vekt på verdigrunnlag og hvordan man oppdager og starter et samarbeid med en ungdom. I mars møttes vi på Grorud og fordypet oss i hvordan ungdommen kan sette gode mål for seg selv. I slutten av mai var barnevernstjenesten i regionen Lister vertskap for oss i Farsund, hvor vi lærte om å støtte ungdommen i å sette målene sine ut i handling.

Hva har vi lært?

1.  Å få opplæring i Skolelosmodellen og inkluderingskompetanse oppleves givende av de som er rekruttert som Skoleloser. Samtidig har dette vært erfarne mennesker som har kunnet sette den nye arbeidsmåten i sammenheng med egen kunnskap og erfaring, og opplæringen har vært tett og gjennomført av erfarne veiledere. En viktig del av det videre arbeidet er å styrke de delene av opplæringen som består av selvstudier, enten det er verktøy, veiledninger, litteratur eller film. Dette vil trolig øke muligheten for å prøve ut tiltaket i større skala.

2.  Skolelosmodellen, som blant annet er basert på prinsippene i Supported Employment, gir en systematikk og et fokus som synes å være til god hjelp hos både ungdommen og Skolelosene. Samtidig har det vært en utfordring å “oversette” teorier og modeller som i stor grad er utarbeidet og testet på eldre arbeidssøkere og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Målgruppen for Skolelos har vært barn og unge i alderen 12 til 18 år med barnevernserfaring.

3. Vi ser at rutiner for samarbeid mellom særlig barnevern og skole spiller en avgjørende rolle for suksess ved dette tiltaket. Det er viktig at man avtaler rutiner for samarbeid, og dette bør gjøres tidlig i oppstarten av Skolelos.